Poukisa anpil kay an Ayiti sitou nan zòn Metropolitèn lan pa pentire?

Nan nenpòt zòn, yon kay ki pa pentire pa reprezante yon bagay ki anòmal. Okontrè. Ti kay, gwo kay oubyen biznis pafwa konn bay aparans kay ki poko fin bati poutan gen moun k ap itilize espas la. Gen plizyè faktè ki ka eksplike tandans sila a, pami yo gen yon faktè nou jwenn souvan ki se: evite peye enpo lokatif.

Daprè dekrè 5 avril 1979 lan, enpo lokatif lan se yon taks kominal tout pwopriyetè dwe peye chak ane ki depann de konbyen kòb kay la vo. Dekrè sa tou site ki batiman ki pa nan obligasyon pou l peye taks sa e li tou fikse konbyen kòb taks la ye epi tou ki sanksyon yon moun ki pa peye taks sa ap sibi.  Atik 2 dekrè 5 avril 1979 la fikse taks yo konsa:

Si kay la ka lwe:• Jiska 2400 goud pa ane, enpo a ap 6% ;• Soti 2401 goud jiska 3300 goud, enpo a ap 7% ;• Soti 3301 goud jiska 7200 goud : 8% ;• Soti 7201 goud jiska 9600 goud : 9% ;• Soti 9601 goud jiska 12000 goud : 10% ;• Soti 12001 goud jiska 14400 goud:  11% ;• Soti 14401 goud jiska 16800 goud:  12% ;• Soti 16801 goud  jiska 19200 goud :  13% ;• Soti 19201 goud jiska 21600 goud :  14% ;• Plis pase 21600 goud :  15%.E kòm valè lokatif kay la se pa pwopriyetè a ki bay li se pito yon sèvis spesyal ki sot nan meri vil la ki evalye kay la swa gras a yon konparezon avèk lòt kay ki nan zòn lan oubyen si ta gen yon mezantant ant evaliyatè ak pwopriyetè a, gras a yon lòt sèvis spesyal ki ap fòme pou jwenn yon antant ant pati yo e sèvis sa ap gen ladan l pwopriyetè kay la, ak yon reprezantan Ministè Finans, ak yon reprezantan meri a epi yon enjenyè MTPTC. Epi se konsa pou pwopriyetè yo evite peye enpo lokatif la epi pwofite mete pri yo vle sou kay la, majorite nan yo prefere pa pentire kay yo piske yon kay ki poko pentire se yon kay ki an konstriksyon toujou. Men kanmèm gen lòt faktè ki ka eksplike rezon ki fè anpil kay pa pentire tou. Pa egzanp gen moun ki pa menm okouran de egzistans lwa sou taks lokatif la epi ki sèlman kòmanse konstwi yon kay, imedyatman li santi li ka konsidere kay sila kòm yon abri estab, li kanpe konstriksyon an. Donk kay la tou ret san pentire.

Antz Franceley Esperance

Bouton retour en haut de la page
Recevoir les Notifications ?    OK NON