SANTE] 10 Siy k ap ede w konprann ou son w moun ki an sante daprè lamedsin

Men kèk nan siy k ap ede w konnen si w an sante

Depi yon moun malad, fizikman oubyen mantalman, li ta dwe an mezi pou l idantifye yon disfonksyonman lakay li. Men poutan, lè w gen w sante solid tankou asye kisa k ka ede w rete konfyan? Le Témoin chache epi pote pou ou, 10 siy k ap pèmèt yon moun idantifye li pa malad. 

1-Zong ou yo parèt byen wòz. 

Zong nou yo se endikatè ki pa pèmèt nou idantifye plizyè maladi nou gen nan kò nou avan menm nou ale lakay yon medsen. Li revele nou kèk maladi tankou; san ki pa byen sikile nan kò n, lè w wè yo pal oubyen yo blanchi. Kèk ti tach blanch sou zong yo, nan Kilti Ayisyen, yo di w pral resevwa kado, poutan se kalsyòm ou manke. Si w ta konn fimen, ou wè zong yo ap jòn, se moman pou w fè w kanpe sou pratik sa. 

2-Lang ou dwe wòz

Koulè lang ou vle Di anpil bagay pou w medsen oubyen nenpòt moun ki konnen. Li voye plizyè mesaj dirèkteman bay yon moun ki ka entèprete sa. Si lang ou parèt blanch epi li yon ti kras gonfle, fòk ou depoze boutèy tafya epi kòmanse sispann ak kèk manje ki gen anpil epis. 

3-Ou dòmi byen

Gwo espesyalis yo rekòmande, fòk yon moun pase 8 èdtan somèy chak swa. Si w son w moun ki dòmi 9è nan aswè ki pantan nan lè 5è nan maten, ou gen w bon somèy. Paske gen anpil moun ki soufri ensomni, son w ti tan tou kout ap dòmi apre yo pantan pou kan l jou. Konsèy mèk medsen bay tou, fòk nou evite ekran gadjèt yo, tout bagay ki gen gwo limyè inèdtan avan n dòmi,pou w gantant antrene kò w pou w bon somèy epi pa bwè bweson ki eksitan. 

4-Ou pete anviwon 10 fwa nan w jounen 

Se pa yon blag, pete, oubyen fè gaz nan dèyè w plizyè fwa pandan jounen an ede w konprann ou te byen manje epi l voye siyal pou di w entesten w kòrèk. Dayè medsen yo menm konseye moun manje manje ki estimile kò w mete gaz yo deyò. Gen kèk manje natirèlman k ap ede w pete. Tankou; ze, chou, bwokoli, elt. 

5 Yon bon librifikasyon vle di anpil bagay

Si chak lè w bezwen fè bagay ou oblije chache w lwil ki fèt pou sa, sa yo rele librifyan yo, fòk ou pale sa ak doktè w epi ak patnè w paske li son w siy ki di long sou eta sante w. Sechrès vajinal se yon maladi pami tout lòt yo k ap wonje medam yo.  Pran bonè paske, pi bon se grand maten.

6-Yon bon apeti san w pa pran estimilan 

Gen manje men bouch pa gou. Se yon serye pwoblèm moun ki pran swen kò yo pap pran chans avèk li menm.  Li pa bon pou moun manje twòp sik, twòp sèl la pa bon epi twòp grès la son w lòt traka. Men yon moun dwe an mezi pou l pran 3 manje l yo pandan w jounen san difikilte. Epi pandan tan lòt okipasyon yo, yon moun ka manje w ti bagay lejè pou kenbe lestomak li nòmal. si w son w moun ki pase anpil tan grangou, li pa bon pou sante w, paske fòk lè kò a bezwen nitriman ou regle sa vit.

7-Ou gen w bèl po 

Po yon moun se anvlòp ki vlope tout kò a. Ki vle di ansanm ògàn yo regroupe anndan l. Li se miwa ki di w malad oubyen kontrè a, daprè anpil moun k ap fè gwo rechèch nan domèn medsin nan mond lan. Si w gen gwo estrès, si w pa manje byen, si w pap byen viv tout sa ap fasilman make sou po w. Sa ki fè lè w an plen fòm, po w di sa ak tout moun ki konnen ki kapab entèprete mesaj la. 

8-Règ ou byen regle

Nimewo sa konsène fanm ak jenn fi ki nan laj pibète. Lè règ la vini daprè temwayaj plizyè fanm li son w anpechman, li anpeche yo fè kèk bagay. Men lè li respekte dat li konn vini an chak mwa, son w bon siy ki di ou bay kò a nitriman li bezwen pou l fonksyone epi òganis lan an sante tou. Lè w pa wè règ ou kèk fwa poutan w pa ansent, se ka kèk maladi ou dwe pran o serye. 

9-kò a transpire anpil

Yon moun transpire pou l mete chalè deyò epi regile tanperati kò a. Si w ta remake lè w yon kote ki pa gen bon jan van, tanperati deyò a kondisyone pou fè w swe, w ap fè mouvaman, ou pa swe; son w pwoblèm sante. Paske kò w gen fason pa l otomatik pou l regile tanperati li. Alò ou pa bezwen wont lè swè vide sou sou tankou dlo lè w nan mitan moun. Envès la ta dwe plis enkyete w apre w fin li atik sa.

10-Cheve w yo an sante

Fi kou gason menmke nan anpil kilti se fanm ki souvan gen cheve long. Men yon moun dwe veye kalite cheve w ak jan yo evolye. Dayè se yonn nan premye siy ki ka montre w moun li gen gwo estrès oubyen li an kòlè depi kèk jou, lè cheve yo ap grennen poukont yo. Cheve yo dwe bèl epi solid. Si depi w pase w peny nan cheve w, enpe rete ladan l, pale sa ak zanmi w epi medsen w. Pou ede w jwenn yon solisyon.

Le Témoin

Bouton retour en haut de la page
Recevoir les Notifications ?    OK NON