SANTE | Èske cheve blan nan ventèn se yon pwoblèm ?

Laj pou yon moun ta dwe kòmanse gen cheve blan se trannkat lane. Lè yon jèn moun wè kèk branch cheve blan, se souvan chòk paske dabitid, se lè yon moun kòmanse antre nan laj li konn gen cheve blan. Gen moun ki di, yo pa renmen yo, cheve blan fè yo parèt granmoun, gen lòt ki konn wont, yo konn menm nwasi cheve yo pou kote ki gen blan an pa parèt.

Kisa ki lakoz cheve blan yo ?

Fenomèn blanchisman bonè sa a rele kanisi prekòs, se yon chanjman natirèl ki rive lè melanosit moun lan bese oubyen li pa fonksyone ankò. Melanosit la se selil ki responsab pou bay cheve a koulè li dwe genyen, lè selil sa a pa fonksyone byen, cheve moun lan konn gri oubyen blan. Sepandan gen plizyè faktè ki ka lakoz yon moun blanchi bonè tankou : pwoblèm jenetik,  pwoblèm sante, karans alimantè, chòk emosyonèl oubyen sigarèt ak tabak.

Kristi se yon jèn tifi ki gen kenz lane, li gen cheve blan nan mitan tèt li, lè yo mande l èske li konn rezon ki fè li gentan blanchi nan laj li ye a, li fè konnen :

« se paske papa m fè m nan ta, ou imajine papa m te gentan gen swasant lane lè li fè m, se nomal poum gentan blanchi »

Malerezman, se pa vrèman rezon an, men si paran timoun lan blanchi bonè, l’ap blanchi bonè tou paske sa se nan ADN paran an li ye, se sa ki yo rele faktè jenetik la.

Ka sante a yon ti jan ra paske l pa touche anpil moun.  Alopesi ak vitiligo, se de nan maladi ki ka fe moun blanchi bonè.   Lè yon moun gen twoub tiroyid epi l manke vitamin B12. Vitamin sa se nan pwason, vyann, fwomaj, ze yo jwenn li, sa vle di, yon moun ki pa manje bagay sa yo, gen gwo risk poul pa gen vitamin B12 lakay li. Lè yon moun manke kalsyòm, vitamin D3, kwiv, zen ak fè, tout eleman ki site la yo esansyèl pou sante cheve yon moun.

Gen de peryòd nan lavi a yon chòk sikolojik tankou yon aksidan oubyen yon lanmò ka gen gwo enpak sou yon moun epi vini ak estrès. Moun lan vin ap panse, se youn nan bagay k ap fè yon moun vyeyi pi vit epi cheve blan parèt.

Yon pakèt etid montre epi pwouve gen yon lyen ant fimen ak aparisyon cheve blan nan laj avan trantèn sitou pa gen anyen ki pi mal pase tabak ak sigarèt pou sante yon moun, youn nan konsekans abitid fimen an se aspè l ap bay sou po moun nan ak cheve l. Koz pi souvan moun k ap fimen, po yo toujou fè pli bonè epi cheve yo vini blan paske tabak ak sigarèt la atake  kavite.

Kijan yon moun kapab evite blanchi bonè  ?

Pou kounya poko gen yon trètman pou trete kanisi.  Si yon moun ta panse cheve blan se pa pwoblèm jenetik li ye, li ta dwe pran sa bonè . Depi moun lan kòmanse gen cheve blan, avan tout bagay, se al lopital. Apati siy ou prezante yo, espesyalis ap ka fè yon bilan sante pou yo ka verifye si pa gen kèk karans oubyen pwoblèm tiroyid

Èske gen yon mwayen pou yon moun ralanti parisyon cheve blan nan laj ventèn ?

-Manje yon manje ki byen ekilibre ap pote yon byenfè sou cheve a. kwiv, zen ak fè gen yon gwo enpak pozitif sou cheve tou, sitou pou kwiv, li menm, li endispensab nan fòmasyon selil melanosit la.

– Lè yon moun gen yon bon ijyèn nan lavil, sa ta dwe ede l nan ralantisman cheve blan ; Pa pratike fimen epi manje manje ki fre

– Adopte yon teknik k ap ka ede yon moun jere estrès. Genyen cheve blan bonè pa yon move bagay, e yon moun pa ta dwe wont genyen l. si moun lan pa ta vle l, li ta dwe evite tout bagay ki ka mete sante l an danje oubyen li mete kolorasyon nan cheve l.

Saphira ORCEL

Bouton retour en haut de la page
Recevoir les Notifications ?    OK NON