SOSYETE | Bwi yon pwoblèm grav nan peyi Dayiti

Bri nan fèt kay moun, bri legkiz k ap fè vèy denwi, bri polisye ki pran plezi tire pou anyen, machin k ap klaksonnen, vwazen ki tou pre a kap fè son, restoran k ap mete animasyon tout lajounen, klèb k ap bay plezi tout lajounen tout lannwit, tout sa yo ak anpil lot ankò, se fenomèn ayisyen ap viv chak jou nan kesyon fè bri san pa gen pèsonn ki di anyen sou sa.

Jounen Jodi a nou ap asiste ak anpil lapenn yon seri de dezòd ki pase nan peyi a . Pèsòn pa janm di anyen sou sa menm lè sa fè mal. Leta, yon leta ki pa pran anyen pou anyen, anyen pa vle di anyen pou li, li pa mete okenn baliz pou desitire jan de bagay sa yo, tankou pwoblèm zafè bri. Gwo bwi nan peyi isit tounen yon fenomèn ki deranje anpil. Bri katouch, bri sikilasyon, bri moun ki ap joure, bwmizik…. Preske tout ayisyen kapab temwaye sa, ke pou piti yon fwa nan vi yo, somèy yo te twouble akoz youn nan bwi sa yo. bri nan legliz sitou pwotestan yo.

Nan legliz menm, moun isit fè bri san kontwole, tout lè, san rezon, san yo pa gen otorizasyon. Gwo son legliz k ap fè vèydenwi ak jèn priye nenpot lè , san kontwòl. E si yon moun ta santi li deranje epi ta pale ak responsan legliz yo, yo pap wè w byen. Y a p di w ou se demon, ou se dyab, satan ki antre nan tèt ou. kòmkwadire depi se bagay Bondye yo kabab fè li jan yo vle, nenpòt lè. Kòmsi Bondye a se yon Bondye ki dezòd.

Bri enstriman legliz yo tèlman fò, yo deranje timoun nan inivèsite. Nan Avenue Christophe, gen yon legliz, ki se legliz pastè Lochard Remy, etidyan fakilte a ak INAGHEI yo  tou plenyen pou bri a ki deranje yo. Men Leta pa janm pran okenn mezi pou anpeche moun yo pa deranje lòt moun nan aktivite pa yo.

Bri nan machin piblik

Nan machin piblik yo menm, depi w ta vle fè yo wè yon rezon, yo di w se demokrasi. Anpil ladan yo pa konprann sa ki  demokrasi a e ki sans li genyen. Yo konfonn li ak fè dezòd jan yo vle. Gen yon seri kote nan Pòtoprens lè w moute yon bis, zorèy ou prèt pou eklate ak bri, son baf yo reponn ou anba kè w . Ou pa fouti di bese l, chòfe a ap di w mete pye w atè, pran machin prive w. Gen lòt pasaje ki menm konn nan pale anpil ak lòt pasajè parèy yo pou sa. Nou ka pran bis ki fè Kafou Fèy, machin Jeral ki pral Karade yo, yo ranpòte lamayòl la nan koze sila.

Polisye k ap tire pou anyen.

Yon polisye ta dwe bay rapò sou chak grenn katouch li itilize. Yon bagay ki pa respekte. Responsab lapolis pa bay sa enpotans. Anpil polisye lè ya p fè fèt, pran plezi tire san kontwole. Eske responsab lapolis yo janm eseye kesyone polisye sa yo sou jan yo itilze katouch yo ? Eske jan sa ta dwe fèt la, polisye yo fe deklarsyon chak grenn katouch yo ilitlize. Ki kote yo te itilize l an nan ki sikonstans yo te itilize l ?

Konsekans bri a sou sante moun.

Gwo bri gen konsekans grav sou sante moun. Li fasil pou wè moun ki soufri maladi kè yo, depi yo tande bri li reponn yo andan kè yo, fè kè a bat fò plis pase jan li ta dwe bat. Bri ka domaje zòrèy moun, li kapab tou koze maladi kadyovaskilè. Sa a se sa yon gwoup syantifik nan w inivèsite ameriken montre sa pa gen l’ont an. Nan etid yo, bri ogmante batman kè ak san presyon li.

Koze bri kapab fè moun soufri maladi tansyon. Li bay tèt fè mal. Li konn menm bay kriz anksyete.

Fedia STANISLAS

Bouton retour en haut de la page
Recevoir les Notifications ?    OK NON