SOSYETE | Ki konsekans bay baton ka genyen sou yon timoun?

Kale timoun depi lontan se yon aksyon ki nòmal epi w ap jwenn plis moun etone si w ta deklare ou pa janm bat pitit ou ke si w ta di opoze a. Nan tan lontan menm, jan granmoun yo toujou ap di, tout moun ta gen dwa kale w nan plas paran w si yo ta kenbe w nan fe dezòd. Men kesyon ayisyen pa janm poze tèt yo, se èske timoun lan korije vre lè w kale l e èske l posib pou sa gen efè sou li ak relasyon l a lòt moun pi devan?

« Tale m ap vin pase w kèk tap. » Se petèt menas pi kouran paran ayisyen fè timoun yo, dèfwa li konn pèmèt paran an fè timoun lan sispann dezòd l ap fè a men dèfwa tou sa pa konn mache e reflèks paran an se chèche timoun lan pou l montre l li pa konn fè menas pou granmesi. Eske se meyè chwa a? Repons lan se ap « wi » pou majorite nan paran yo. Selon yo, baton an pèmèt timoun lan aprann konsekans zak li fè yo. Men èske tout erè yon moun fè merite baton? Eske sa paran an vle fè timoun lan konprann lan se sa l konprann vre?

Sèvo yon timoun peze selman yon ka (1/4) nan pwa definitif li lè l fèk fèt, e l deja gen anpil bagay pou l aprann, anpil done pou l anrejistre (koman pou l kanpe oubyen deplase, komanse asimile lang matènèl lan…). Sèvo a pran 50% nan pwa l a 6 mwa e li fin devlope sèlman lè timoun lan gen 15 lane. Donk ki efè baton ka gen sou yon sèvo ki poko fin devlope ? Premye konsekans sa ka devlope kay timoun lan se yon santiman ensekirite : Yon timoun wè paran l oubyen moun li sou responsablite l la kom moun ki ta dwe ba l sekirite. Li ka atann li nenpèt lòt moun ka atake l sof paran l. Men lè se menm yo menm ki vin ap kale l, gen yon gwo dout ki vin kreye e timoun lan destabilize.

Lòt konsekans kale yon timoun ka genyen se devlope ipokrizi lakay li. Anpil paran remake lè yo kale timoun lan pou yon dezòd, li pa rekòmanse ankò. Men èske se vre timoun lan pa rekòmanse oubyen paran an pa wè l? Anpil timoun devlope yon relasyon 2 vizaj, youn ak paran yo e lot la lè yo deyò ak lòt moun. Nan konsa plizyè paran pa janm konn kiyès pitit yo ye tout bon. Kale yon timoun ka koz timoun sa soumèt li oubyen obeyi sèlman lè yo kale l. Lè konsa lè paran an ap reprimande timoun lan, ni sa l ap di a ni menas l ap fè yo pa enpotan, sèl sa timoun lan konprann se vyolans. Lòt konsekans sikolojik sa ka genyen se anpeche timoun lan konnen kilè li an danje konsa pou l defann li oubyen kouri. Lè paran w ap bat ou èske w ka defann ou ? Eske w ka kouri ? Repons lan se non pou majorite moun e se nan sans sa kale yon timoun ka fè l rive pèdi yon reflèks li soti nan vant manman l ave l ki se reflèks pou l sove oubyen defann tèt li de yon sitiyasyon ki danjere.Yon timoun yo kale tou ka sèlman rive aprann li gen dwa tou pou l kale yon lòt li panse ki pi fèb pase l e pwoblèm sa ka rete pandan tout vi l e rive gen gwo konsekans sou antouraj li, sitou sou pitit li.

OMS (Oganizasyon Mondyal Lasante) nan yon rapò li sòti nan lane 2002 site kèk lòt konsekans vyolans ka gen sou timoun tankou efè grav sou sistèm respiratwa ak iminite timoun lan, sa ka pwovoke defisyans entèlektyèl e anpeche timoun lan bay bon rezilta nan lekòl li. Toujou selon OMS, yon timoun ki sibi vyolans ka gen plis chans pou l pran dwòg oubyen soufri depresyon e menm riske maladi grav maladi kadyovaskilè, kansè, dyabèt…

Men gen anpil moun ki deklare yo te konn kale yo e sa pa gen okenn enpak sou yo. Wi sa ka rive. Nan tout règ toujou gen eksyepsyon. Men sa pa vle di baton san okenn konsekans lan valab pou tout timoun.

Pandan lontan, kale timoun se yon bagay ki nòmal nan kay, nan lari e menm nan lekòl san pa gen twòp pawòl ki di sou sa. San nou pa bay sa enpotans gen anpil chans pou se timoun sa yo ki pral tounen fonksyone nan sosyete a demen avek tout tromatis sa yo lakay yo.  Eske se sèl mwayen ki pou pèmèt yon timoun isit aprann oubyen obeyi ? Ayisyen pa gen twòp tan pou yo panse sou sa.

Bouton retour en haut de la page
Recevoir les Notifications ?    OK NON