SOSYETE | Ki rezon ki fè anpil ayisyen ap fè jèn ?

Moun fè jèn pou viza, pou maryaj  pou travay, pou fè pitit. Jèn pa fèt san rezon. Depi wa p jene,  ou dwe gen yon bagay  w ap mande.

Lontan se te Legliz  pwotestan  ki te konn plis fè  jèn. Jodi a nou jwenn legliz katolik vin rantre nan menm pratik sa a tou.  Ou pa fouti ap mache nan Pòtoprens san w pa  tande yon jèn. Sof si nan zòn sa pa ta gen Legliz. Tout lajounen  tout  lanwit  wa p tande yon chante tankou : « Senyè m pa gen gen pèsòn » pou fidèl pwotestan an yo. Katolik yo menm se : « manman  Mari mwen gen pwoblèm  wa di Jezi sa ». Pafwa, jèn tounen  yon pwogram, yon pastan. 

Gen Legliz  ki bay jèn yo non.  Si nou pran legliz Shalom. Chak jèn gen non pal.   E yo fèt ak yon bi byen presi: gen jèn kase chenn, jèn pote plent ak lòt ankò.

Majorite moun ki ale nan jèn ap chache  yon mirak. Sa ki fè  yo oblije fè  tout sa pastè a mande.  Yo bezwen mirak la opere pi vit. Gen moun ki konn bay pa emosyon, aprè yo regrèt lè  yo wè  yo pa janm jwenn sa yo t ap mande a.

Pratike fè jèn tout jounen saa vin fè anpil jèn kwayan pa regle anyen. Yo pa gen tan. Yo pase tout tan yo nan jèn. Imakila ki se yon jèn fi ki gen 32 lane li kwè  ke lapriyè ka fè  tout  bagay  pou li. Sa ki fè  menm  lekòl li pa vle ale. Lè  li pa nan yon legliz li ale sou yon montay. Jou l pa gen mwayen ditou li priye lakay li. Li fè  nou konnen  li tèlman  gen problèm pafwa li pa konn kote  pou komanse ak priyè yo. Men mirak pa l se jwenn  yon viza, sa k ap pèmèt li kite peyi.

Daprè  ankèt ke nou menmen, sou chak  jèn gen  pou pi piti yon rekèt priyè ki fèt pou délivrans. Nan moman sa a, kwayan  yo mande  Bondye tout sa yo bezwen, oubyen yo rakonte Bondye problèm yo.  Sou chak san moun ki al jene, 95 ladan yo vini ak yon rekèt byen presi depi soti lakay yo.

Nan ka sa a, gen kèk legliz pwotestan  ki plenyen di jèn kraze  sèvis. Lè  konsa yo pa jwenn fidèl pou yo fè sèvis la semèn yo. Gen fidèl pastè yo rele  chen jèn. Nenpòt kote yo tande  jèn  yo prale.

Nan vèy denui legliz  « Shalom »,  nou kontre ak  sè Mariloud. Li deja gen  twa jou depi li sou montay la. Daprè  sa li fè  nou konnen, li la depi madi. L ap priye pou dosye  rezidans  li ki bloke. Li ta renmen  Bondye  lage Golyat sa a ki bloke residans li an. Aprè  vèy denui an nan demen  maten l ap tou rete nan jèn samdi a. Li pa gen pwoblèm  rete sou montay  la jis  ambasad  Etazini rele l  pou dosye sila. Nan mitan lanwit, adorasyon  chofe. Moun ap danse. Kameramann ap chache moun pou fè  zoum sou sévis la ki andirèk. Sè Mariloud  pa vle kamera a pranl paske li riske tonbe anba sanksyon  pastè legliz li si  li wè l ale nan « Shalom ». Pastè  a pa dakò okenn fidèl  mete  pye nan aktivite konsa.

Nawomi li menm se yon kretyen  katolik, Sen pa l se Altagras. Fòk ta gen gwo anpechman pou l pa ta ale nan nan pye Sen an. Altagras fè  anpil bagay deja  pou li. Men pou kounye a li gen yon gwo dosye li bezwen  Sen an regle pou li. Ki gwo dosye? Nawomi pa vle di kisa gwo dosye  a ye.

Gen moun ki vini nan jèn nan ki pa vin priye pou tèt yo. Nou jwenn ka sa yo bò kote granmoun  yo. Majorite moun ki gen 55 e plis laj yo, yo vin jene pou pou pitit yo. « Jan peyi sa prale la a, nou wè se sèl Bondye ki ka fè  yon moun rive reyalize yon bagay. Mwen menm m deja granmoun, men m gen de pitit. Yo fini lekòl, yo aprann metye men yo poko janm ka jwenn  travay. Kòm m se moun legliz,  m ap priye pou Bondye ouvri pòt travay  pou yo. Mwen  fè  timoun yo legliz  men  yo pa deside  rete  legliz. Yo pap lapriyè. Mwen  menm m oblije  priye pou yo. E mwen kwè  Bondye ap aji. » dapre temwanyaj sè Mod.

Nan jèn yo nou konn wè pafwa moun ki ap leve foto anlè. Sa vle di y ap priye pou moun sa a. Sè Jàn se youn nan moun ki jene nan legliz Nazareyen Petyonvil  ak yon foto nan men l. Foto yon gason, yon frè l ki gen kèk ane ap boule prizon nan penitansye nasyonal. Malgre tout demach  ki fèt, anyen pa janm regle alòske frè a inosan. Li ap mande Bondye sekou pou ale nan prizon  an mete  frè  li ya deyò.

Si granmoun yo souvan jene pou pitit oswa yon fanmi yo,  majorite  jenn fanm ak jenn gason  yo sa ki pa gen moun pou jene pou yo ki oblije fè l pou kont  yo priye plis pou viza, travay, maryaj. Sou 10 jenn fanm ak jenn gason  nou jwenn ki ap fè jèn, pou pi piti yap mande youn nan rekèt sa yo. Genyen ki gen de, gen lòt menm ki genyen tou lè  twa.

Fedia STANISLAS

Bouton retour en haut de la page
Recevoir les Notifications ?    OK NON