SOSYETE | Rezon ki fè anpil moun isit ap fè espò

Moun fè espò pou rete an sante. Yon lòt kategori  fè  l pou retire estrès. Gen lòt menm ki fè  l pou ka kenbe kò yo anfòm pou gen bèl dach,  gen bèl abdo. Rezon yon anpil.

Li fè 7 tè nan maten sou plas Bwaye nan Petyonvil plizyè gwoup moun deja rasanble.  Yo pa vini pou pale de politik,  ni tann yon zanmi, yo vini nan lide pou yo fè  egzèsis fizik. Kòmkwadire yo vini pou yo fè  espò. Genyen kotch  ki mete mizik pandan y ap fè espò a, konsa tou genyen ki pa mete l . Men sa se pa  yon pwoblèm.  Mizik la sèlman kreye plis anbyans e fè  tout moun yo santi yo nan po yo, pandan yap kenbe yo tenmpo kap ankouraje egzèsis yo.

Nan tout  gwoup sa yo, fanm  yo souvan  plis pase gason.  Tout granmoun vini fè  espò  pou jere sante yo, men jenn yo vini pou sante ak pou bay kò yo fòm, sa konn rive gen jenn se sèlman  fòm y ap chache. Koze sante pa entèrese yo.

Mizoule gen senkant lane sou tèt li. Li  gen de timoun, li vini fè espò  pou de rezon « Mwen fè  espò  paske mwen gen yon doulè. E se doktè  ki voye m fè l. Depi m pa fè espò, gwo doulè a toujou la, tout kò mwen  rèd. Lè m fè  espò a mwen pa santi doulè a. Menm lè  m pa ta vini  sou plas la m toujou  fè l lakay. Paske mwen  pa  vle maladi a pran pye sou mwen. E mwen pa vle fini sou chez woulant »

Dezyèm rezon an se paske li pap travay « Mwen gen dizan depi mwen pap travay. Mwen gen de timoun sou kont mwen pou m okipe.  Youn  fini ak lekòl klasik li, lòt la nan klas segonn. Sa ki fini a poko ka al nan inivèsite akoz mwen pa gen mwayen pou peye pou li. Ka ki koz mwen réfléchi  anpil. Mwen  se yon fanm ki pa renmen  rete sou kont moun pou y ap ban m tout tan. Lè  m wè  kondisyon  m ap viv la a ki fè mwen vrèman  estrese. Men lè  mwen al fè  espò  li ede  m jwenn  moral mwen. Lè m rankontre lòt moun ki vini fè  espò yo nou bay blag, nou pale. Mwen m pa fè espò  pou chèlbè. Mwen fè l pou m retire estrès ak pou chase doulè. »

Espò toujou fèt nan yon objektif. Claudine ki se yon jenn fanm trant lane te esplike rezon ki fè l fè espò « Mwen te fè sezayèm, lè m mete pantalon,  kouti sezayèm  nan konn fè  mwen mal. E m santi espò a ede m. Men se pa doktè ki voye m fè espò. Mwen pa gen konpleksite ak kò mwen. Yon moun dwe asepte  kò li jan li ye a. Men  m ap chache  yon bèl fòm paske mwen renmen  lè m gwo a . Mwen pa vini pou m kase krès men m vini pou vant mwen toujou rete plat  menm lè  mwen gwo. Avan m te plat. Depi m ap fè  espò  a mwen komanse  jwenn fò m m ap chache a. Mwen kontan  e satisfè. »

Pierre Richard  Derisier se yon kotch ki gen vennsenk an depi l ap travay  nan egzèsis fizik, li travay  ak tout kalite moun. E espò  a gen anpil  enpòtans.

 « Mank fòmasyon fè moun pa bay espò twòp enpòtans. Men aletranje espò gen anpil enpòtans nan lavi moun. Sa a n ap fè  la a li rantre nan kad sosyal  tou,  majorite moun mwen travay  ak yo se sitou granmoun ki fè  sik, tansyon e ki dyabetik. E moun sa yo se doktè  ki voye yo fè  espò. Nenpòt jan sa ye fòk nou ede yo jwenn rezilta  nan sa doktè  yo voye yo fè a. »

Kotch  Denisye travay ak jenn fanm tou, jenn fanm sa yo  pa fasil  vini pou koze sante men yo bezwen  travay  kò yo pou pou dèyè yo ka sòti. Yon konpòtman kotch la pa apresye. Men li padone yo se yon mank konesans ki fè sa. 

Si gen plis fi nan gwoup Denisier a se paske medanm yo pase plis tan nan kay ke gason yo nan kwit manje. E lè  yo manje yo pa soti sa ki koz yo  gwosi.  Gen nan moun sa yo akoz pwa yo pran an mari yo konn ap ba yo problèm. E pou yo pa pèdi  nèg la yo vini fè espò.

Espò a pa sèlman pou  bay kò bèl  fòm oubyen pou santé, pou kotch la li ale pi lwen  « Fè espò  gen yon aspè sosyiolojik ladan l tou. Sa n ap fè  la li rantre nan kad sosyal. Paske espò se sante, e sante se lavi. Nan yon peyi tankou Ayiti  ki gen anpil pwoblèm: pwoblèm  ekonomi, ensekirite, la fen… lè moun nan fè  espò  a li ede l chase estrès. E depi yon moun estrese li menm ak lanmò kouche menm kote. Gen de ti jenn gason ki te nan tout move aksyon ki pa dwat. E lè  yo vini jwenn mwen m akeyi yo ak bwa ouvri paske objektif la se ede  moun. »

Tout ayisyen  ta dwe fè  espò. E nan espò  pa dwe gen diskriminasyon. Lè  yon moun fè  espò li rajeni l epi mwens maladi  rantre sou li. Nou nan yon peyi kote moun yo ap konsome tout vye kalite manje, ak espò  a moun sa ap jete grès ki nan kò li yo, daprè  kotch Oltrich.

Souvan gen moun ki konn di yo fè  espò  pou kase poutan se gwo y ap gwo. Olritch  ak Derizier  bay  avis yo sou sa. Pou Olritch  gen moun ki fè  espò  san yo pa konnen  sa y ap fè . Yo sèlman  wè  moun fè  l epi yo fè l tou. Gen moun ki ap fè  espò  epi li manje mal  e tout lanwit sa a p fè  moun nan gwosi. Se pa espò  a ki ap fè  moun nan gwosi  men se sa moun nan manje a.

Pou Denizier li menm  pa gen verite sou espò  ki pa kase moun nan. Paske espò  a se fè  abdo,  fè  mach  e kadyo e se sa ki kase yon moun. E moun ki vini pou kase a fòk li gen volonte.  Se menm jan ak yon timoun ki ale lekòl. Si timoun nan pa dispoze  pou aprann li pap  ka bay rezilta. Nan espò  a fòk moun nan dakò  kase.

Pou Songe, lè  pa gen twòp travay,  li toujou pran tan pou pale ak moun li ap travay  yo sou koze sa yo dwe manje. Li konseye yo manje fwi ak lòt manje natirèl. Li fè  konnen  tou avwan nan bon anpil  e li ede yo kase  pi vit. Li pa sèlman  di yo sa pou yo manje men li dekonseye yo manje kèk bagay tankou: espageti lèswa, poul blanch…  menm lè  yo pap respekte l san pou san  li mande yo fè  yon efò pou yo pa fè  espò  nan vid.

Benefis espò sou kò a

Aktivite fizik regilye ka ede diminye risk pou maladi kadyovaskilè ak diminye risk pou tansyon wo. Li amelyore andirans nan òganis ou, ogmante rezistans ou ak fleksibilite ou. Aktivite fizik tou se yon eleman esansyèl prevantif nan kenbe zo fò e konsa anpeche maladi osteyopowoz la. Jwe espò ede anpeche doulè nan do ki ba ak repetition nan sentòm yo. Ranfòsman nan misk ki te koze pandan egzèsis fizik tou benefisye pou rimatism kwonik enflamatwa. Espò a tou ede kenbe fonksyon iminitè a efikas pou pi lontan.

Lè yon moun fè  espò  se yon  prevansyon li fè  kont  anpil maladi, men lè yon  moun pa fè  espò  li kapab obèz, e obezite a  gen chans pou bay maladi kadyovaskilè. Fè  espò  gen anpil byenfè  landanl: sou po, sou seksyalite, sou sèvo oubyen  sou mental yon moun. Annou pratike espò pou rete an sante.

Bouton retour en haut de la page
Recevoir les Notifications ?    OK NON